Moduły podstawowe

Moduł Kadry Płace systemu ERP enova  skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilku-dziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Aplikacja spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe.

Aplikacja współpracuje z Programem Płatnika (bez potrzeby dodatkowej konfigurAcji) i dowolnymi czytnikami – rejestratorami czasu pracy (RCP). Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS  Office (Word, Excel). Integracja ta dotyczy zarówno standardowych wydruków (umowa o pracę, wy-powiedzenie, świadectwo pracy), jak i zestawień przygotowywanych bezpośrednio przez użytkownika. Wbudowany język raportów pozwala na tworzenie zaawansowanych  wydruków.

Kadry

Rozbudowana ewidencja osobowa w ramach modułu Kadry pozwala na zapisanie informacji takich jak:  dane personalne pracowników lub zleceniobiorców,  dane o członkach ich rodzin,   zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, akord i prowizja, zawarte umowy cywilno-prawne),  indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych,  dane podatkowe (progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa).

Program umożliwia bezkarne usuwanie błędnych rekordów, ale mechanizm „zapisów historycznych” daje możliwość zapamiętywania istotnych modyfikacji – w systemie pozostanie informacja o wcześniejszej zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu. Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy.

Płace

Moduł Płace służy nie tylko do rozliczania etatów i umów zleceń, lecz także pozwala na udzielanie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych akonto wypłaty. W ramach standardowych funkcji możliwe jest m.in. ustalenie czasu pracy, zsumowanie elementów wynagrodzenia czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego. Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu składników wynagrodzenia, które mogą zależeć m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu. Możliwe są także rozliczenia wielowalutowe.

Kalendarze

Ergonomiczne kalendarze pozwalają na:  definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej),  odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności),  bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).

Deklaracje

W tym module zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe:  PIT-4, 11, 8A, 8B, IFT-1, ZUS: zgłoszeniowe ubezpieczonych: ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCZA, ZCNA i rozliczeniowe: DRA, RCA, RNA, RZA, RSA. Można je wyeksportować do Programu  Płatnika. Aplikacja oblicza również dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wnd i eksportuje je do programu Sod Offline. Wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, DG-1, Z-06 dla GUS.

System wydruków

Definiowalny system umożliwia przygotowanie wydruków w do-wolnym układzie w oparciu o dane z programu. Dzięki temu pro-ces sprawozdawczości zostaje uproszczony. Ponadto każdy wydruk może zostać przesłany do programu MS Word, gdzie może podlegać modyfikacjom zgodnie z indywidualnymi  potrzebami użytkownika.

ZZL (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi)

System enova zawiera moduł ZZL, który ułatwia zarządzanie personelem zarówno w średniej wielkości firmie, jak i w dużej korporacji. Od strony funkcjonalnej pozwala:  usprawnić proces ocen pracowniczych kwartalnych, pół-rocznych i rocznych,  ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze,  planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od pozyskania CV kandydata aż po jego zatrudnienie. ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowi-ska pracy.

WeBowaEnova

Nowa platforma internetowa wspiera politykę personalną w firmie. Dzięki niej pracownicy mogą monitorować czas pracy i wymiar urlopów, ewidencjonować wnioski urlopowe, sprawdzać pasek wypłaty oraz kartę wynagrodzeń pracowniczych itp. Profil kierownika  pozwala zatwierdzać wnioski urlopowe pracowników, przeglądać ich dane personalne oraz wprowadzać czas pracy, który zostanie  auto matycznie zaimportowany do modułu kadrowego.

Księga Handlowa przeznaczona jest do ewiden-cjonowania dokumentów, księgowania, a także sporządzania deklaracji oraz spra-wozdań bieżących i okresowych. Do podsta-wowych funkcji aplikacji zaliczają się:   dziennik z możliwością wydzielania sub-dzienników,  ewidencja VAT zakupu i sprzedaży,  ewiden-cja dokumentów, które nie są fakturami VAT (raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty importowe, listy płac, memoriały),  zestawienia sald i obrotów oraz  rozliczenia z kontrahentami. Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewiden-cjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku). System zawiera szereg dokumentów związanych z  rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, po-twierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety autom-tycznie sporządzane są i drukowane deklaracje dochodowe oraz deklaracja VAT-7. System filtrów definiowanych dowolnie przez użytkownika daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

Księgowość w systemie enova reprezentuje nową generację pracującego w środowisku Windows oprogramowania do pro-wadzenia księgowości uproszczonej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny – daje możliwość samodzielnego modyfikowana i dostosowywania funkcjonalności do potrzeb użytkowników. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości w ramach aplikacji dostępnych jest szereg modułów związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, ewidencją powtarzanych dokumentów oraz operacji gospodarczych.

Program przygotowany został z myślą przedsiębiorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on otwarty na wiele sugestii operatora. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które ma im usprawnić codzienną pracę, a także zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego.

Ewidencja VAT

Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku  podatkowego.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Aplikacja służy m.in. do ewidencji wyciągów bankowych oraz wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na podstawie których sporządzany jest raport kasowy. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja wzbogacona została o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i  poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku.

Ewidencja dokumentów

Oprócz funkcji opisanych w specyfikacji modułu Księga Podatkowa aplikacja umożliwia automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika.

Zestawienie sald i obrotów

Program umożliwia sporządzanie zestawień sald i obrotów, przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Przy wyliczaniu stanów kont uwzględniane mogą być (na życzenie klienta) zapisy dokonywane w buforze dziennika  księgowań.

Dziennik, bufor księgowań

Aplikacja umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.). Opisany w specyfikacji modułu Księga Podatkowa bufor księgowań daje również możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

Zestawienia księgowe

Moduł pozwala użytkownikowi zdefiniować bilans firmy i inne zestawienia oraz wyliczyć i za-prezentować wyniki działalności.

Schematy księgowe

Działanie schematów księgowych polega na automatycznym dekretowaniu wszystkich dokumentów na podstawie informacji takich jak: kwota, data, kontrahent oraz opis analityczny. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont. Wraz z systemem parametrów kontrolujących poprawność zapisów moduł eliminuje pojawianie się błę-dów w trakcie księgowania dokumentów.

enova Analizy MS Excel

Arkusz kalkulacyjny „enova-obrotowka.xls” to przeznaczone dla wdrożeniowca narzędzie do szybkiej i bezproblemowej implementacji analiz księgowych w oparciu o moduł „obrotówka”. Umożliwia ono łatwe tworzenie arkuszy przez głównych księgowych i analityków, którzy sami najlepiej wiedzą, jakie zestawienia są im potrzebne, a jednocześnie dysponują zaledwie podstawowym know-how w zakresie projektowania arkuszy kalkulacyjnych. Księga Handlowa systemu została wyposażona w biblio-tekę, która po zainstalowaniu dodatku udostępnia jej dane w Microsoft Excel z planu kont  programu enova. Dzięki temu można konstruować bardzo zaawansowane zestawienia księgowe, które podlegają dynamicznemu uaktualnianiu z bazy danych enova. Moduł wymaga odpowiedniej licencji.

Moduł Handel umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży, zakupu, ofert, zamówień i obsługi magazynu. Podstawowe  funkcje modułu obejmują:  tworzenie kart towarowych i usługowych,  definiowanie cen i tworzenie cenników,  przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach oraz  wystawianie  dokumentów handlowych i magazynowych.  Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i  Rejestrem VAT.

Cennik

Karta towaru, oprócz danych podstawowych, ta-kich jak:  kod,  nazwa,  stawka VAT czy  jednostka miary zawiera również  listę kodów kreskowych,  listę alternatywnych jednostek miary z przelicznikami na jednostkę podstawo-wą,  listę zamienników oraz  listę stron internetowych z opisem towaru. Z poziomu karty można wyświetlić listę pozycji dokumentów sprzedaży dotyczących tego towaru. System umożliwia definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży i ustalanie metod ich wyliczania w oparciu o inny rodzaj ceny.

Kontrahenci, urzędy i banki

Karta kontrahenta zawiera:  podstawowe dane teleadresowe,  warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit  kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności  listę rachunków bankowych oraz  osób kontaktowych. Z poziomu  karty użytkownik może przeglądać listę dokumentów związanych z kontrahentem, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik.

Magazyn

Program standardowo umożliwia wystawianie dokumentów:  wy-dania i przyjęcia towaru (WZ, PZ, PW, RW),  przesunięcia  międzymagazynowego (MM) oraz  korekt tych dokumentów. Dokumenty WZ i PZ można wystawiać ręcznie, a następnie przekształcać do faktur, mogą też powstawać automatycznie podczas wystawiania dokumentów handlowych. System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu we-dług wybranej metody rozliczania (standardowo: FIFO). W ramach inwentaryzacji generowane są dokumenty  rejestrujące rozchód niedoborów i przyjęcie nadwyżek. System obsługuje wiele magazynów.

Zakup

Standardowo aplikacja pozwala wystawiać:  faktury zakupu, faktury korygujące (ilościowe i wartościowe),  faktury zaliczko-we,  zamówienia,  oferty. Rejestrując nabycie wewnątrzwspólnotowe, można wystawić fakturę wewnętrzną naliczającą VAT należny.

Sprzedaż

Aplikacja służy do wystawiania m.in.:  faktur VAT,  paragonów, faktur do paragonu,  faktur korygujących (ilościowych i wartościowych),  faktur proforma oraz  zaliczkowych. Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach przy wykorzystaniu definiowalnych tabel kursowych. System umożliwia pobieranie  on-line tabeli kursów średnich NBP. Płatności  dokumentu można podzielić ze względu na formy, terminy, a nawet płatników. Sposób numeracji dokumentów jest definiowany przez użytkownika i może być inny dla każdego typu dokumentu. System zapewnia kontrolę limitu kredytowego kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Pod-czas wystawiania dokumentu sprzedaży można od razu rejestrować  zapłatę.

Generowanie  zamówień do dostawcy

Użytkownik może przygotować zamówienie do dostawcy na podstawie danych dostępnych w systemie, takich jak:  stan towaru,  ilość minimalna,  ilości zamówiona,  ilość sprzedana w wybranym okresie itp.

Elementy  zarządzania łańcuchem dostaw

Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle po-wiązane z zamówieniami do dostawcy. Przy takim powiązaniu zamówienie od odbiorcy może być zrealizowane tylko przez sprzedaż towaru przyjętego na podstawie powiązanego zamówienia do dostawcy.

Cechy

System pozwala na rozszerzenie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach itp. poprzez  rozbudowany mechanizm definiowania cech. Cechy służą również do grupowania towarów i kontrahentów. Można tworzyć wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały.

Elementy  zarządzania łańcuchem dostaw

Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle po-wiązane z zamówieniami do dostawcy. Przy takim powiązaniu zamówienie od odbiorcy może być zrealizowane tylko przez sprzedaż towaru przyjętego na podstawie powiązanego zamówienia do dostawcy.

Zamówienia i oferty

Moduł Handel umożliwia wystawianie zamówień i ofert, co pozwala na pełne obsłużenie procesu sprzedaży i zakupu od złożenia oferty po wystawienie faktury i zapłatę. Zamówienia od odbiorców mogą rezerwować towar w magazynie.

Umowy i faktury cykliczne

System umożliwia zarejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonywanie usługi z okresowym fakturowaniem. Na podstawie takiej umowy można wystawiać dokumenty sprzedaży zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Kaucje

Aplikacja pozwala na wystawianie dokumentów kaucji, najczęściej stosowanych do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od ilości towaru. Dokument kaucji jest wtedy wystawiany automatycznie podczas tworzenia dokumentu sprzedaży/zakupu. Dokumenty  wydania i przyjęcia opakowań rozliczają się automatycznie ilościowo z odpowiednimi dokumentami zwrotu.

Ewidencja VAT, Ewidencja  Dokumentów, Ewidencja Środków Pieniężnych

Wystawiane dokumenty trafiają automatycznie do Rejestru VAT i do Ewidencji Dokumentów, które są źródłem danych dla księgowości. Moduł Handel zawiera również funkcjonalność  Ewidencji Środków  Pieniężnych.

Raporty i wydruki

Moduł Handel generuje szereg raportów oraz zestawień analitycznych, np.  sprzedaż wg kontrahentów,  sprzedaż wg towarów i usług,  rozliczenie dokumentów sprzedaży,  dokumenty wg terminów płatności,  struktura wiekowa należności. Dokumenty mogą być drukowane w trybie graficznym lub tekstowym (na drukarkach igłowych).

Deklaracja Intrastat

Na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.

Technologie i operacje

Moduł enova Produkcja obsługuje procesy produkcji w przedsiębiorstwach, które prowadzą ją w oparciu o zdefiniowane technologie i reje­strują zlecenia produkcyjne bez tworzenia harmonogramu operacji i wykorzystania zaso­bów. Podstawowym elementem logicznym apli­kacji jest technologia o elastycznej struktu-rze. Do technologii przypisuje się wzorcowe operacje, które mogą być dla nich wspólne. Su­rowce, koszty i produkty zyskują powiązanie z operacjami lub wprost z technologiami.

Zlecenia produkcyjne

Zlecenia tworzy się na dwa sposoby. Jeśli wybie­rzemy produkt, automatycznie wska zana zosta­nie związana z nim technologia. Jeżeli zaczniemy od wybrania technologii, powstające według niej produkty staną się pozycjami zlecenia. W jednej technologii (a tym samym w zleceniu) może wystąpić wiele produktów. Wskazanie wzor­cowej technologii powoduje utworzenie jej kopii wykorzystywanej tylko w danym zle-ceniu. Dzięki temu można ją modyfikować bez wpływu na wzorzec. Zatwierdzone i realizowane zlecenia dają się w określonym zakresie edytować, co po­zwala na przykład na odnotowanie nietypowego zużycia surowców. Zlecenie produkcyjne może być powiązane z dokumentami odno­szącymi się do produktów lub surowców, co umożliwia m.in. bez­pośrednie generowanie powiązanych zamówień na niezbędne surowce lub zleceń na półprodukty.

Kalkulacje kosztów

Dla zdefiniowanej technologii można przeprowadzić kalkulację kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zaku­pu surowców i dodatkowe koszty. Mogą one dotyczyć poszczegól­nych operacji lub całej technologii. System obsługuje rozliczanie produkcji w cenach ewidencyjnych i rzeczywistych. Te ostat­nie kalkulowane są na podstawie kosztów zlecenia, do których za­liczają się koszty zużytych surowców obliczone według ich wartości magazynowej. Można również przyjmować produkty w cenach ewi­dencyjnych przed zarejestrowaniem wszystkich kosztów i rozchodu wszystkich surowców, a następnie po rozliczeniu zlecenia skorygować ich wartość do rzeczywistego kosztu wy­tworzenia. Przeliczane na jednostkę produktu ilości surowców i wartości kosztów są stałe bądź wyliczane według algorytmu zdefi­niowanego przez użytkownika w konfiguracji. Dokumenty rozcho­du surowców i przyjęcia produktów generuje się dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów. Mogą zatem powstawać w miarę postępu realizacji zlecenia.

Zintegrowane i konfigurowalne środowisko

Jako element zintegrowanego systemu moduł Produkcja jest powiązany funkcjonalnie z modułami enova Handel i Księgo-wość. Dzięki temu umożliwia kompletną obsługę całego proce-su, począwszy od zamówienia, poprzez zlecenie produkcyjne, zakup lub zarezerwowanie surowców, aż po sprzedaż produktu i tworzenie dokumentacji handlowej. Obieg dokumentów oraz inne funkcje mo­dułu są konfigurowalne, co pozwala na dostosowanie jego działania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

 Wypożyczalnia

Moduł Wypożyczalnia służy do ewidencjonowania wszelkiego rodzaju obiektów, które mogą być przedmiotem wypożyczenia. Doskonale sprawdzi się w przypadku biblioteki jak  i firmy budowlanej dystrybuującej ciężki sprzęt na różne, prowadzone przez siebie, budowy.

Funkcjonalność modułu oparta jest o urządzenie, czyli element reprezentujący przedmiot, który jest wypożyczany. Dzięki bardzo elastycznej konfiguracji możliwe jest ewidencjonowanie tak różnych urządzeń, jak książki, urządzenia medyczne, samochody czy sprzęt budowlany.

Moduł Wypożyczalnia pozwala na ewidencjonowanie posiadanych urządzeń oraz rejestrowanie wszystkich aktywności z nimi związanych. Dla każdego urządzenia przechowywana jest pełna historia jego wynajmu. Dzięki możliwości przypisania poszczególnych urządzeń do zdefiniowanych wcześniej modeli, operator ma łatwy dostęp do informacji ile egzemplarzy wybranego modelu jest dostępnych do wypożyczenia w zadanym terminie. Dla każdego urządzenia można zarówno określić jego aktualny stan (np. zarezerwowane, wypożyczone, zwrócone) jak i sprawdzić pełną historię wypożyczeń.

Wypożyczenie może być wprowadzone dla jednego przedmiotu, ale również na jednym wypożyczeniu można uwzględnić wiele obiektów. Program dostarcza mechanizmów, które bezpośrednio z poziomu wypożyczenia pozwalają rozliczać wypożyczenie i wystawiać dokumenty handlowe, podpowiadając kwoty należne za każde wypożyczane urządzenie.

Serwis

Moduł enova Serwis pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych. W chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie może trafiać na listę zadań do wykonania przez danego operatora (serwisanta). Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów.

Na podstawie określonych częstotliwości przeglądów i okresu gwarancyjnego można zaplanować przyszłe przeglądy dla każdego urządzenia. Program enova sam generuje informacje o konieczności wykonania przeglądu serwisowego.

Funkcja automatycznych powiadomień – zapamiętuje i powiązuje urządzenie oddane do naprawy lub przeglądu z kontrahentem (osoba, która zleciła naprawę, może otrzymywać pocztą elektroniczną informację o zmianie statusu lub etapie realizacji prowadzonego zlecenia).

Możliwość wystawiania dokumentów handlowych i księgowych z poziomu zlecenia serwisowego oraz rejestrowania towarów pobranych z magazynu w celu przeprowadzenia naprawy.

Możliwość wystawienia faktury za przeprowadzone usługi naprawcze.

Funkcjonalność oferowana przez moduł CRM (ang. Customer Relations Management – zarządzanie relacjami z klientami) w systemie enova wykracza poza powszechne rozumienie tego pojęcia. Oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o kontrahen-tach i kontaktach z nimi, moduł pomaga skutecznie organizować pracę w firmie, dopasowując się do jej unikalnego modelu bizne-sowego i sposobu działania. W rozszerzonej wer-sji złotej pozwala również na definiowanie własnych rodzajów aktywności oraz pro-jektów CRM, co umożliwia precyzyjne dostoso-wanie wyglądu i zachowania programu do  potrzeb firmy. Wersja złota udostępnia także funkcję kampanii CRM.

Zadania i zdarzenia

Działanie enova CRM w podstawowym wymiarze polega na rejestracji zadań oraz zdarzeń. Zdarzenia rozumiane są jako  fakty, które zaszły w naszych relacjach z kontrahentem, może to być np. notatka z rozmowy telefonicznej lub informacja o otrzymaniu pisma od klienta. Zadania odnoszą się do spraw, które należy załatwić – np. spotkanie z klientem, wysłanie materia-łów marketingowych itp.

Projekty i kampanie

Działania (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu można łączyć w projekty. Grupa projektów związanych z wieloma klientami, ale mających wspólny cel może zostać połączona w kampanię.

Korespondencja seryjna

Szczególnym rodzajem kontaktów z kontrahentami jest korespondencja seryjna. Funkcjonalność ta umożliwia przygotowanie szablonu listu, a następnie wydrukowanie go dla wskazanych kontrahentów (dla potrzeb wysyłki tradycyjną pocztą) lub automatyczne wysłanie pocztą elektroniczną. Korespondencja skierowana do poszczególnych kontrahentów jest zapamiętywana jako zdarzenia związane z tymi kontrahentami.

Dane w kontekście

Oprogramowanie enova daje wygodny dostęp do informacji o działaniach (zadaniach i zdarzeniach) w różnych kontekstach. W kartotece kontrahenta można obejrzeć listę wszystkich aktywności związanych z danym kontrahentem. Z kolei na liście „Moje zadania” operator może zobaczyć zadania, które zostały mu przydzielone do wykonania oraz te, które przydzielił do wykonania innym.

Pełna integracja

Szczególną cechą enova CRM jest pełna integracja z pozostałymi modułami systemu ERP. Wszystkie moduły systemu korzystają ze wspólnej bazy klientów, możliwe jest powiązanie dokumentów handlowych i księgowych z poszczególnymi zadaniami, zdarzenia-mi i zleceniami serwisowymi (np. dokumentu RW zawierającego części wykorzystane do naprawy urządzenia).

Serwis

W ramach obsługi zleceń serwisowych enova pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń. Dla każdego urządzenia można również zaplanować przyszłe przeglądy. W chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie trafia na listę zadań do wykonania przez operatora (serwisanta). Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw.

Wypożyczalnia

Aplikacja zawiera listy urządzeń i wypożyczeń. Dla każdego urządzenia możemy zarówno określić jego aktualny stan (np. zarezerwowane,  wypożyczone, zwrócone), jak i sprawdzić pełną historię wypożyczeń. Wypożyczalnia może zostać powiązana z serwisem – wypożyczane urządzenie podlegać będzie przeglądom lub  naprawom serwisowym.

 Systemy informatyczne od lat wspierają prowadzenie biznesu. Praktycznie każdy obszar dzia-łalności firmy może zostać usprawniony przy wykorzystaniu oprogramowania ERP. Wdrożenia systemów tego typu w organizacjach przynoszą ogromne, wymierne korzyści. Niejednokrotnie jednak przedsiębiorstwa rozszerzające zakres wykorzystania technik informacyjnych napotykają na problemy związane z wprowadzeniem mnogości rozwiązań. Stosują na przykład jeden system do obsługi klienta, drugi do prowadzenia księgowości, kolejny do obiegu spraw wewnętrznych, jeszcze inny do procesowania dokumentów itd. W efekcie użytkownik traci kontrolę nad tym, co i jak ma wyko-nać, nie wie też, jaki etap realizacji osiąg-nęły zadania.

Rozwiązaniem tych trudności są systemy do zarządzania przepływem pracy (ang. workflow), które w jednym miejscu zbierają informacje pochodzące z różnych obszarów działalności firmy. Oprogramowanie prezentuje powiadomienia o konieczności podjęcia działań w spójny, zrozumiały sposób, jednocześnie umożliwiając realizację związanych z nimi zadań bezpośrednio z poziomu interfejsu.

System umożliwia koordynowanie złożonych działań realizowanych przez grupę ludzi pracujących w różnych departamentach przedsiębiorstwa. Porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy niezależne od obszaru firmy. W ten sposób organizuje przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, zawsze według odpowiednich procedur zarządczych.

Moduł enova Workflow, wchodzący w skład zintegrowanego oprogramowania enova ERP/CRM, dzięki intuicyjnemu środowisku pracy użytkownika i możliwości definiowania za-awansowanych zasad pozwala skutecznie organizować i automatyzować pracę wielu osób w ramach procesów firmy.

Środowisko pracy użytkownika

Zasadniczym elementem środowiska pracy modułu enova Workflow jest lista zadań, na której pojawiają się powiadomienia o czynnościach do wykonania przez operatora w ramach poszczególnych procesów. Wybranie zadania z listy powiadomień powoduje otwarcie formularza kreatora, który zawiera zestaw kroków/zakładek do uzupełnienia przez użytkownika.

Zakończenie pracy z kreatorem prowadzi do realizacji zadania i – w zależności od zdefiniowanych warunków – skutkuje przejściem do kolejnego etapu przetwarzania procesu. Może to być np. wysłanie wiadomości e-mail lub SMS, przekazanie zadania kolejnemu użytkownikowi lub zatwierdzenie dokumentu. Po wykonaniu czynności zdefiniowanych dla jednego lub wielu operatorów następuje zakończenie procesu.

Z poziomu listy zadań użytkownik ma także możliwość zainicjowania procesów, do których otrzymał uprawnienia. Może również na liście obserwować status procesów, których jest koordynatorem, śledząc przebytą ścieżkę realizacji w formie graficznej.

Edytor procesu

Najwygodniejszym sposobem na utworzenie wzorcowego procesu jest wykorzystanie edytora procesu enova Workflow Designer. Pozwala on na zbudowanie pełnego procesu opartego o enova ERP za pomocą grafu. Wystarczy, że użytkownik przeciągnie z paska narzędzi element na obszar roboczy, a program wygeneruje odpowiednią konfigurację. Przeciąganie kolejnych elementów i łączenie ich za pomocą strzałek wraz z określeniem parametrów umożliwia budowę dowolnie rozbudowanego procesu w formie graficznej.

Moduł enova Analizy Wielowymiarowe to znakomite narzędzie do budowania systemu kontrolingowego w firmie.

Moduł enova Analizy Wielowymiarowe dodaje do programu enova zaawansowane możliwości prostego tworzenia wyspecjalizowanych raportów oraz analizy danych znajdujących się w bazie operacyjnej2 programu. Funkcje modułu pozwalają na wygodne przetwarzanie dużej ilości danych bez obciążania głównego serwera bazy danych. Narzędzia analityczne programu MS Excel (zintegrowane z systemem enova) pozwalają na wszechstronne, wygodne prezentowanie różnego rodzaju przekrojów danych. Raporty mogą przyjmować dowolny, ciekawy wizualnie kształt, przez co stają się bardziej czytelne oraz przejrzyste.

enova AWW pozwala tworzyć raporty zawierające informacje łączące unikalne informacje z różnych modułów systemu enova oraz przygotowywać przekrojowe zestawienia danych prezentujące np.: trendy sprzedaży, krytyczne miejsca powstawania kosztów, analizy wydajności pracy, analizy zasobów.

 Moduł enova Projekty służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów.

Zawiera w sobie funkcje związane z budżetowaniem projektów:

 • tworzenie budżetu dla projektu,
 • planowanie kwot kosztów i przychodów,
 • kwalifikacja kosztów (możliwość opisywania dokumentów za pomocą Opisu kontrolingowego),
 • wprowadzanie korekt,
 • kontrolę kwot zrealizowanych przypisywanie dokumentów do projektów (co wpływa na stopień reali-zacji budżetu projektu),
 • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów,
 • które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów;
 • ewidencjonowanie wszelkich kontaktów z kontrahentami,
 • podpinanie załączników do zrealizowanych zdarzeń i planowanych zadań,
 • łączenie zdarzeń oraz zadań dotyczących np. jednego kontrahenta w projekty,
 • łączenie kilku projektów w kampanie.

Budżet może być planowany:

 • w ujęciu wyłącznie wartościowym (kwota kosztów i przychodów)
 • w ujęciu ilościowo-wartościowym (dodatkowe planowanie np. zapotrzebowania na materiały)
 • lub w modelu mieszanym – część pozycji będzie miała planowane wyłącznie wartości, a część war-tości i ilości. 

 Ewidencja oraz planowanie szkoleń:

 • Obsługa kartoteki szkoleń.
 • Obsługa kartoteki wykładowców – tworzenie umów dla wykładowców (zlecenie, o dzieło), pro-wadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców.
 • Obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie).

Ewidencja (rejestracja) uczestników szkoleń:

 • Edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia).
 • E-mail grupowy do uczestników grupy szkoleniowej.

Planowanie i obsługa grup szkoleniowych:

 • Tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń.
 • Możliwość przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą kolizji dostępności sal i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów.
 • Możliwość przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępności i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów.

Rozliczanie grup szkoleniowych:

 • Fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, pro-forma, z odroczonym terminem płatności, gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności, w tym ratalne).
 • Końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych – wystawienie faktur końcowych, wy-druk rozliczenia kosztów i przychodów.
 • Kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/ uczestnik (konieczne powiązanie słuchacza z płatnikiem), windykacja należności z tytułu szkoleń.

Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna:

 • Lista obecności uczestników na zajęciach.
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (edytowalne).
 • Protokoły z przeprowadzonych egzaminów.
 • Wydruk zajętości sal za wybrany okres.
 • Wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres.
 • Możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excel).
 • Obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE.

Moduły dodatkowe

Moduł  enova Analizy MS Excel we współpracy z modułem enova Księga Handlowa umożliwia szybkie i bezproblemowe tworzenie dowolnych analiz księgowo-finansowych w oparciu o obroty i salda kont z bazy księgowej enova.

Dodatek ten może być wykorzystywany przez głównych księgowych lub analityków firm, analizujących dane księgowe. Nadrzędnym celem jest łatwość tworzenia indywidualnych analiz definiowanych w zależności od potrzeb konkretnej osoby lub na potrzeby konkretnego przedsięwzięcia. Użytkownik może zatem tworzyć do-wolne zestawienia np. zestawienia finansowe takie jak Rachunek Zysków i Strat, Bilans, Cash Flow oraz inne oparte o konta księgowe, które mogą przyjmować ciekawy wizualnie kształt, przez co stają się bardziej czytelne i przejrzyste.

Tworzone w Excelu zestawienia księgowe podlegają dynamicznemu uaktualnianiu z bazy danych enova. Z poziomu arkusza ze zdefiniowaną analizą użytkownik loguje się do bazy w enova skąd automatycznie pobierane są aktualne dane w postaci obrotów na kontach.

Funkcje:

 • Możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o plan kont.
 • Wysoki poziom integracji z MS Excel umożliwia korzystanie z narzędzi takich jak: tabele przestawne oraz wykresy.
 • Dane źródłowe, wykresy oraz tabele zostają zaczytane do systemu.
 • Nie ma potrzeby tworzenia aktualizacji sporządzonych zestawień, ponieważ podlegają one dynamicznemu uaktualnieniu z bazy danych enova.
 • Idealny zarówno dla osób posiadających zaledwie podstawową wiedzę z zakresu MS Excel jak i „excelowych” profesjonalistów, którzy nie wyobrażają sobie pracy bez tych narzędzi.

Moduł enova Jednostki budżetowe rozszerza funkcjonalność systemu enova o możliwość ewidencjono-wania zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe:  rodzajową,  zadaniową  lub mieszaną.

Oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości opisywane rozwiązanie daje możliwość przygotowywania planów wydatków i dochodów w oparciu o wspomniane klasyfikacje budżetowe, a następnie kontrolę zaangażowania środków budżetowych oraz kontrolę realizacji tych planów.

Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp.

Funkcjonalności:

 • tworzenie planu wydatków wg budżetowej klasyfikacji rodzajowej, zadaniowej lub mieszanej,
 • korekty planów w kolejnych okresach,
 • procentową i kwotową kontrolę wykonania planów i zaangażowania środków budżetowych,
 • wspomaganie rejestrowania dokumentów z podziałem i przyporządkowaniem do klasyfikacji budżetowych,
 • przyporządkowanie pracowników i rozliczanie wynagrodzeń wg klasyfikacji budżetowych,
 • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do pozycji klasyfikacji budżetowych,
 • przegląd rozrachunków wg klasyfikacji budżetowych,
 • przygotowywanie i eksport do bankowości elektronicznej przelewów z informacją o klasyfikacji budżetowej,
 • automatyczne przyporządkowywanie i księgowanie zapłat wg klasyfikacji budżetowych,
 • automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych np. Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 (z wykorzystaniem dodatku Analizy MS Excel).

 enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 50 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta, usługa ta wykonywana jest bezpłatnie, w ramach zakupionej licencji).

Korzyści:

 • Automatyzacja rozliczania płatności.
 • Wyeliminowanie ryzyka związanego z błędnym „ręcznym” wprowadzaniem danych z wyciągu.
 • Znaczące przyspieszenie wprowadzania danych do systemu – oszczędność czasu i nakładu pracy osób pracujących z wyciągami bankowymi.
 • Możliwość nanoszenia informacji istotnych księgowo przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy (standardowe mechanizmy programu – matryce).
 • Wsparcie działu księgowego poprzez naniesienie w dokumencie źródłowym (wpłacie/wypłacie, operacji bankowej) szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania wyciągów.

Moduł dodatkowy enova Wirtualne Rachunki Bankowe to rozwiązanie wspierające prowadzenie rozrachun-ków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych (bank identyfikuje płatności dokonywane na rzecz Klientów przez ich kontrahentów przez system wirtualnych numerów rachunków).

enova Wirtualne Rachunki Bankowe może współpracować z dowolnym bankiem w Polsce. W standardzie dostępne są formaty importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o ko-lejne banki (Producent enova tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta, usługa ta wykonywana jest bezpłatnie, w ramach zakupionej licencji).

Użytkownik może dodawać szczegółowe atrybuty (cechy, opisy analityczne) do każdej z operacji bankowych już podczas importu jak i bezpośrednio po nim. Możliwość taką dają matryce (szablony) definiowalne dla poszczególnych typów wpłat/wypłat (mechanizm identyczny jak w przypadku enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe).

Korzyści:

 • Znaczące przyspieszenie wprowadzania danych do systemu.
 • Automatyzacja rozliczania płatności.
 • Obniżenie kosztów obsługi należności.
 • Możliwość nanoszenia informacji istotnych księgowo przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy (standardowe mechanizmy programu (matryce).
 • Wsparcie działu księgowego poprzez naniesienie w dokumencie źródłowym (wpłacie/wypłacie) szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania wyciągów.

 Moduł dodatkowy enova Importy Księgowe został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość  prowadzona jest na innej bazie niż działalność handlowa. Dzięki niemu można zaimportować komplet dokumentów niezbędnych w księgowości, a także dane wspierające i przyspieszające proces księgowania (opis kontrolingowy – jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wy-stawianych dokumentach). Moduł jest konfigurowalny – umożliwia odpowiednie mapowanie danych wy-eksportowanych z bazy operacyjnej, gdzie dokumenty zostały stworzone, dla bazy docelowej (w pliku konfigu-racyjnym zostają zapisane swoiste „łączniki” np. dane dotyczące faktury o symbolu FV zapisz w  dokumentach

Dodatek w pełni współpracuje z dodatkiem enova Eksporty Księgowe, dzięki czemu możliwa jest wymiana danych między różnymi bazami danych enova.

Moduł dodatkowy enova Eksporty Księgowe został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na zewnątrz. Dzięki niemu można z bazy operacyjnej, w której dokumenty zostały stworzone, wyeksportować komplet dokumentów niezbędnych w księgowości, a także dane wspierające i przyspieszające proces księgowania (opis kontrolingowy – jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach).

Eksport danych odbywa się z poziomu Ewidencji Dokumentów enova – tam spotykają się wszystkie dokumenty z modułów operacyjnych użytkownika.

Dane wysyłane są do pliku tekstowego w formacie enova.txt. Plik może zostać zaimportowany poprzez enova Importy Księgowe do księgowości enova lub do innego zewnętrznego programu księgowego, przy użyciu dodatku integrującego zgodnego z użytkowanym programem księgowym (pliki enova.txt, z uwagi na prostą strukturę budowy, nie wymagają tworzenia zaawansowanych dodatków integrujących). 

 Moduł dodatkowy enova Pracownicy Eksportowi to rozwiązanie dedykowane dla firm, które posiadają siedzibę w Polsce jednak oddelegowują swoich pracowników do pracy zagranicą.

Nadrzędnym celem modułu enova Pracownicy Eksportowi jest prowadzenie rozliczeń pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą, tj. pracujących poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Narzędzie umożliwia przede wszystkim rozliczenie składek ZUS za okres oddelegowania, które podlegają innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.

Moduł dodatkowy enova Pracownicy Uczelni to rozwiązanie dedykowane dla Uczelni Wyższych, ujmujące specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich. Pomiędzy nauczycielami akademickimi, a pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi istnieją istotne różnice w rozliczaniu kadrowo – płacowym, w rozliczaniu nauczyciela akademickiego głównym źródłem prawa jest Ustawa o szkolnictwie wyższym, a w drugiej kolejności Kodeks Pracy. Ze względu na specyfikę tych różnic powstała konieczność stworzenia modułu dedykowanego dla tych instytucji. Moduł dodatkowy enova Pracownicy Uczelni rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o dodatkowe tabele:

Celem nadrzędnym jest umożliwienie pełnej ewidencji kadrowo – płacowej pracowników uczelni oraz rozliczenie ich wynagrodzeń. Dodatkowe tabele umożliwiają grupowanie pracowników ze względu na zajmowane stanowiska. Nowe słowniki i zakładki pracownika dają możliwość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia oraz kariery zawodowej, a także odnotowania rotacji stanowisk pracowników i pełnionych funkcji.

Nadrzędnym celem modułu enova Pracownicy Koszty Projektów jest rozdzielenie wynagrodzeń pracowników według miejsca powstania kosztów wynagrodzeń. Rozwiązanie jest dedykowane w szczególności dla firm, które potrzebują dokładniejszego narzędzia niż standardowy (procentowy) podzielnik kosztów.

Moduł daje możliwość podzielenia naliczonych już wynagrodzeń według wprowadzonego czasu pracy oraz przypisania do poszczególnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo (obiekty, budowy, centrum kosztów itp.). Tym samym pozwala uzyskać analityczną informację o rzeczywistych kosztach wynagrodzeń. 

Moduł dodatkowy enova 4Trans (Tachoscan) rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o możliwość wymiany danych między produktem 4Trans, a programem enova.

Celem nadrzędnym jest umożliwienie „hurtowego” importu normy czasu pracy (harmonogramu/planu czasu pracy), czasu pracy (wykonania/czasu pracy), nieobecności dla wielu pracowników jednocześnie. Dane zostaną szybko i bezbłędnie przeniesione do systemu kadrowo – płacowego enova, co umożliwi równie szybko i bezbłędnie rozliczyć czas pracy pracowników. Dane dotyczące czasu pracy zostaną zweryfikowane niezależnie przez dwa systemy, co dodatkowo minimalizuje możliwość pojawienia się niepoprawnych danych.

Moduł dodatkowy enova Czas Pracy Import z XML rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o możliwość importu danych z pliku xml.

Celem nadrzędnym jest umożliwienie „hurtowego” importu normy czasu pracy (harmonogramu/planu czasu pracy), czasu pracy (wykonania/czasu pracy), nieobecności oraz zestawienia czasu pracy, dla wielu pracowników jednocześnie z pliku xml w odpowiednio dostosowanym formacie. Moduł enova Czas Pracy Import z pliku XML szybko i bezbłędnie zaczyta dane, które przełożą się na równie sprawne rozliczenie czasu pracy i wynagrodzeń pracowników. Dodatkowo moduł daje możliwość zaczytania czasu pracy wraz z informacją o projekcie, w ramach którego dany pracownik lub grupa pracowników wykonuje zlecone prace (budowa, centrum kosztów, wydział itp.).

Moduł enova Platforma menadżera  został zaprojektowany w celu prezentacji w jednym miejscu podstawowych informacji z różnych obszarów działalności, rozliczanej w ramach danej bazy danych. Są to kluczowe informacje takie jak analiza przychodów, struktura wiekowa należności i zobowiązań, prognoza przyszłych przepływów pieniężnych. Przedstawiane są one w formie wykresów. Na zakładkach tematycznych (Podatki i ZUS, Handel Ewidencja ŚP, Księgowość, Kadry i Płace) prezentowane są różne inne informacje najistotniejsze w każdym z obszarów. 

Moduł enova Praca na wielu bazach został zaprojektowany jako platforma do zarządzania działaniem  systemu, który obsługuje więcej niż jedną bazę danych. Daje możliwość zarządzania z jednej bazy tzw. „bazy głównej (master)” wskazanymi bazami.

Korzyści:

 • Znaczące usprawnienie działań operacyjnych na wielu/ kilku bazach (wiele firm).
 • Zmniejszenie czasochłonności działań konfiguracyjnych i serwisowych.
 • Możliwość dodatkowej kontroli operatorów oraz działań w systemie

Moduł dodatkowy enova Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika został zaprojektowany jako narzędzie wspierające ewidencję procesów związanych z wydawaniem oraz zwrotem/zagubieniem/zniszczeniem odzieży roboczej i wyposażenia pracownika, charakterystycznych dla określonego stanowiska pracy. Rozwiązanie wymaga poza modułem enova Kady i Płace (wersja złota) modułu enova Handel (wersja złota). Użytkownik definiuje zestawy wyposażenia dla konkretnych stanowisk pracy.

Proces wydawania odzieży roboczej oraz wyposażenia pracownika opiera się na dokumencie zamówienia i rozchodu wewnętrznego (RW), natomiast zwrot – w oparciu o dokument przyjęcia wewnętrznego (PW). Wydania i zwroty generowane są automatycznie dla zestawów asortymentu przypisanych dla poszczególnych pracowników, ze względu na stanowisko pracy, które zajmują. Aplikacja kontroluje aktualną ilość wydanej odzieży i wyposażenia pracownika oraz monitoruje okres użytkowania charakterystyczny dla poszczególnych pozycji asortymentowych (możliwość generowania zwrotów odzieży “przeterminowanej”).

Moduł dodatkowy enova Import/Eksport RCP rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o wymianę danych między czytnikiem RCP1, a programem enova.

Celem nadrzędnym jest umożliwienie „hurtowego” importu normy czasu pracy (harmonogramu/planu czasu pracy) oraz czasu pracy (wykonania/czasu pracy) dla wielu pracowników jednocześnie. Dane zostaną szybko i bezbłędnie przeniesione do systemu kadrowo – płacowego enova, co umożliwi równie szybko i bezbłędnie rozliczyć czas pracy pracowników. Dane dotyczące czasu pracy zostaną zweryfikowane niezależnie przez dwa systemy, co dodatkowo minimalizuje możliwość pojawienia się niepoprawnych danych.

Moduł dodatkowy enova Zbiorcza Edycja Czasu rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o dwie nowe listy ewidencji czasu pracy: zbiorcze zestawienie norma czasu pracy, zbiorcze zestawienie czas pracy.

Celem nadrzędnym jest umożliwienie „hurtowej” modyfikacji normy czasu pracy (harmonogramu/planu czasu pracy) oraz czasu pracy (wykonania/czasu pracy) dla wielu pracowników jednocześnie (np. brygady). Modyfikacje te mogą dotyczyć dowolnie wybranych dni miesiąca. Dodatkowo moduł daje możliwość przypisania informacji o projekcie, w ramach którego dany pracownik lub grupa pracowników wykonuje zlecone prace (budowa, centrum kosztów, wydział itp.).

Moduł dodatkowy enova SMS umożliwia wysyłanie wiadomości sms z programu enova poprzez zewnętrzne bramki SMS. Program daje możliwość wyboru jednej z kilku zdefiniowanych bramek lub integracji z dowolną bramką za pomocą mechanizmu programistycznego API. Wysyłane wiadomości SMS mogą zo-stać automatycznie zapisane jako zdarzenia CRM widoczne w historii kontaktu z danym Kontrahentem.

Funkcjonalność modułu enova SMS nie ogranicza się wyłącznie do współpracy z modułem enova CRM, można również zaprogramować funkcje wysyłające smsy do odbiorców z dowolnego miejsca w systemie (moduły enova Kadry i Płace, Księgowość, Handel, Szkolenia, Delegacje Służbowe, Serwis, Wypożyczalnia).

Korzyści:

 • Zwiększenie wydajności i skuteczności pracowników poprzez automatyzację komunikacji za pośrednictwem wiadomości SMS.
 • Wykorzystanie SMS jako dodatkowego kanału komunikacji z Kontrahentami lub Pracownikami (informacje wewnętrzne lub zewnętrzne).
 • Współpraca z dowolnymi modułami enova.

Moduł dodatkowy enova CRM Outlook w połączeniu z modułem enova CRM pozwala wyeksportować zarówno przychodzące jak i wychodzące wiadomości e-mail z MS Outlook 2007/2010 do enova. Wiadomości trafiają do enova jako zdarzenia o wybranej przez operatora definicji – w trakcie importu, narzędzie umożliwia  wybranie kategorii sprawy jakiej dotyczy wiadomość, która jest rozumiana jako definicja zdarzenia w enova. Dodatek pozwala wskazać kontrahenta bądź osobę kontaktową, która jest nadawcą lub odbiorcą korespondencji elektronicznej (formularz wyboru zawiera listę Kontrahentów/  Kontaktów w pełni funkcjonalną jak standardowa lista w enova). System uczy się i zapamiętuje, w związku z czym jednokrotne wskazanie nadawcy/odbiorcy spowoduje przypisanie adresu e-mail do  danego kontrahenta lub osoby kontaktowej. Przy kolejnym imporcie wiadomości z tego adresu, okno pomocnicze nie pojawi się, kontrahent zostanie automatycznie wskazany jako „Kontrahent” dla zdarzenia w enova.

EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI.

W każdym z systemów może wystąpić różne kodowanie towarów i kontrahentów, podstawowym założeniem EDI jest więc identyfikacja towarów po kodzie EAN oraz kontrahentów po kodzie GLN (odpowiednik EAN dla lokalizacji, czyli adresu).

W systemie enova obsługiwane są komunikaty EDI w postaci plików xml. Struktura komunikatów oraz ich zawartość jest całkowicie definiowalna.

Dodatek eFaktura invooclip umożliwia generowanie pliku zawierającego fakturę wystawioną w enova (w postaci graficznej, domyślnie PDF), podpisanie go i wysłanie do archiwum KIR. Jest wykorzystywany łącznie z usługą invooclip, oferowaną przez KIR SA oraz podpisem elektronicznym. Usługa polega na przechowywaniu faktur w postaci elektronicznej (plik PDF oraz podstawowe dane nagłówkowe) i dostarczaniu ich w takiej postaci do odbiorców. Wystawca faktury może przeglądać archiwum.

Usługa polega na przechowywaniu dokumentów w postaci elektronicznej (plik PDF, plik XML, dane nagłówkowe) i dostarczaniu ich w takiej postaci do odbiorców. Odbiorca może otrzymać dokument w postaci PDF oraz XML, przy czym struktura i zawartość pliku XML mogą być definiowane przez użytkownika.

Dodatek  pozwala na łatwe tworzenie wydruków etykiet samoprzylepnych, działających na termicznych drukarkach DYMO LabelWriter oraz Brother Label Printer.

Etykiety mogą być drukowane pojedynczo lub seryjnie. Wydruki dostępne są standardowo z menu wydruków na formularzu lub liście.

Dodatek  pozwala na łatwe drukowanie etykiet na taśmach samoprzylepnych. Etykiety mogą być drukowane pojedynczo lub seryjnie. Wydruki dostępne są standardowo z menu wydruków na formularzu lub liście.

Harmonogram zadań cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do wykonania. Wskazuje na zadanie oraz uwzględnia harmonogram według, którego ma być wywoływane.

Korzyści:

 • zmniejszenie pracochłonności obsługi ważnych czynności,
 • zmniejszenie ilości błędów użytkowników,
 • przyspieszenie przepływu dokumentów pomiędzy różnymi działami i pracownikami,
 • skrócenie czasu wdrażania pracowników w obsługę programu.

Moduły online

enova365 Pulpit Pracownika

elektroniczny dostęp pracowników do własnych danych kadrowo-płacowych

Dla kogo:

 • Firmy handlowe
 • Firmy handlowo-usługowe
 • Firmy produkcyjne
 • Biura rachunkowe
 • Jednostki i zakłady budżetowe
 • Fundacje/stowarzyszenia

Funkcjonalność:

Podstawową funkcjonalnością platformy jest obieg elektronicznych wniosków pracowniczych. Pracownik z poziomu aplikacji może:

 • sprawdzać dostępny limit urlopowy,
 • składać wnioski urlopowe, które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika,
 • przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin,
 • sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • przeglądać kwoty wynagrodzeń,
 • drukować różnego rodzaju raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

Benefity:

 • przyspieszenie przepływu informacji w firmie,
 • lepsza organizacja pracy,
 • automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi,
 • poprawa efektywności operacyjnej,
 • prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

enova365 Pulpit Kierownika

elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników oraz własnych

Dla kogo:

 • Firmy handlowe
 • Firmy handlowo-usługowe
 • Firmy produkcyjne
 • Biura rachunkowe
 • Jednostki i zakłady budżetowe
 • Fundacje/stowarzyszenia

Funkcjonalność:

Podstawową funkcjonalnością platformy jest zarządzanie elektronicznymi wnioskami pracowników zarejestrowanych w systemie. Dostęp do Pulpitu Kierownika umożliwia:

 • przeglądanie danych podwładnych pracowników,
 • zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze,
 • wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy,
 • drukowanie różnego rodzaju raportów.

Benefity:

 • przyspieszenie realizacji operacji kadrowo-płacowych,
 • zmniejszenie liczby papierowych dokumentów w obiegu,
 • dystrybucja dokumentów elektronicznych,
 • lepsza organizacja pracy oraz ustalanie zastępstw,
 • kontrola nadgodzin,
 • automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi,
 • poprawa efektywności operacyjnej,
 • prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi.
* Wymaga modułu enova365 Pulpit Pracownika w dowolnym limicie.

enova365 Pulpit Kontrahenta

Platforma internetowa Pulpit Kontrahenta to klasyczne rozwiązanie typu B2B kierowane do firm będących kontrahentami (odbiorcy/dostawcy) dla użytkowników systemu enova365.

Dla kogo:

 • Kontrahenci będący odbiorcami,
 • Kontrahenci będący dostawcami.

Funkcjonalność:

 • Samodzielne wystawianie wybranych dokumentów przez kontrahenta np. zapytania ofertowe, zamówienia od odbiorcy (również w relacji do zapytań ofertowych) , oferty od dostawcy;
 • udostępnienie kontrahentowi informacji o jego należnościach i zobowiązaniach;
 • możliwość przeglądania przez kontrahenta listy towarowej ogólnej lub w podziale na grupy asortymentowe;
 • możliwość wyświetlana zdjęć towarów;
 • możliwość przeglądania i odbieranie faktur sprzedaży (formaty PDF, EDI);
 • podgląd kontrahenta na indywidualne warunki handlowe;
 • informacja o zadaniach CRM kontrahenta;
 • możliwość zarządzania zakresem udostępnianych kontrahentowi informacji poprzez rozbudowany mechanizm nadawania uprawnień;
 • możliwość połączenia z modułem Workflow w celu np. zdefiniowania powiadomień dla operatora enova365 o wystawionych dokumentach.

Korzyści:

 • Zwiększenie konkurencyjności poprzez umożliwienie kontrahentowi (odbiorcy/dostawcy) samodzielnego wystawiania określonych typów dokumentów;
 • uproszczenie i automatyzacja procesów obiegu dokumentów w module Handel;
 • uzyskanie nowego kanału komunikacji z kontrahentem;
 • proces obiegu dokumentów i informacji pomiędzy kontrahentem a użytkownikiem enova365 utrzymywany jest od początku do końca w jednej bazie danych (brak konieczności wysyłania maili, faxów, wykonywania telefonów);
 • podniesienie jakości obsługi kontrahenta;
 • utrzymanie wizerunku nowoczesnej firmy korzystającej z rozwiązań pro klienckich.

enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego Klientami

Dla kogo:

 • Biura rachunkowe,
 • Kancelarie biegłych rewidentów,
 • Biura podatkowe,

Funkcjonalność:

 • Dostarczanie i pobieranie dokumentów przez Klienta w formie elektronicznej (skany, PDF, pliki z danymi),
 • dwukierunkowa komunikacja Klienta z Biurem Rachunkowym,
 • udostępnianie Klientowi informacji dotyczących rozliczeń podatkowych,
 • najważniejsze informacje z zakresu prowadzonej przez Klienta działalności,
 • raporty do pobrania w postaci plików PDF, DOC, XLS,
 • płatności do realizacji w bankowości elektronicznej,
 • zadania zlecone i powiadomienia,
 • zasobnik dokumentów – najważniejsze dokumenty zgromadzone w jednym miejscu.

Korzyści:

 • Zwiększenie konkurencyjności usług biura,
 • poprawa jakości obsługi klientów biura rachunkowego,
 • usprawnienie komunikacji z klientem i wymiany dokumentów,
 • automatyzacja udostępniania informacji Klientowi,
 • wzrost efektywności pracy księgowego,
 • podwyższenie standardów bezpieczeństwa przekazywania danych Klientowi.